اطلاعات بیمه ای:

 

 به بیمه نامه های شخص ثالث در صورت نداشتن سابقه خسارت،سالانه چقدر تخفیف تعلق می گیرد؟

سال اول: ۱۰ درصد

سال دوم: ۱۵ درصد

سال سوم: ۲۰ درصد

سال چهارم:۳۰ درصد

سال پنجم:۴۰ درصد

سال ششم:۵۰ درصد

سال هفتم:۶۰ درصد

سال هشتم و بیشتر: ۷۰ درصد

JoomShaper