اعتبار بیمه عمر نزد بانک مرکزی :

 

کلیه شرکت های بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید 50% در رشته بیمه های زندگی (شامل بیمه عمر و تامین آتیه ) و 25% در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ج.ا.ا بیمه اتکایی نمایند .

 

( این ماده قانونی نشان میدهد که 50% از حق بیمه های رشته عمر که یک شرکت بیمه از بیمه گذاران خود دریافت میکند ، مکلف است تا در صورت متضرر شدن یک شرکت بیمه ، به نسبت حق بیمه های دریافتی ، به صورت اتکایی عمل نموده و تا سهمی مشخص از ضرر و زیان را جبران کرده تا از ورشکستگی شرکت بیمه مزبور جلوگیری نماید . ) 

JoomShaper